Search form

Exodus 26:8

8Ay kuwaan mu ka sangapáda ya kadadakkal dayán na tulda. Ya kadaddu da, ay sangapúlu se tallu mitru se gudduwa, ay se ya kába da ay isa mitru se walu púlu se siyám sentimitru.