Search form

Exodus 27:10

10Mangwa ka ka duwa púlu wa pagadígi mu kiya amuwág. Mangwa ka pe ka duwa púlu nga pangisiínán mu kadayán. Pabeg bága ya usaram kadayán ngámin. Ngamay daya sáwit da se daya saríkáw da, ay silber ya usaram.