Search form

Exodus 27:12

12Ya súba naya amuwág kiya pane sirbútán, ay duwa púlu se tallu mitru. Sangapúlu wa adígi ya ippáy mu se isíin muda pe. Ay maabut ka kurtína pe.