Search form

Exodus 27:6

6Mangwa ka pe ka takkan na káyu ka pagbúlig kiya annìdúgán. Káyu wa akasiya ya kuwaam, ay se kalupkopán mu pe ka bága.