Search form

Exodus 27:9

Ya amuwág natu Tabernákulu

9Ay mangwa ka pe ka amuwág naya tabernákulu. Ya amuwág na ki panillod, ay abutan mu ka kurtína nga nàwa ka napiya nga dilána nga appát púlu se annam mitru ya kadaddu na.