Search form

Exodus 28:38

38Mippáy idi kiya kíday ne Aaron. Ay e Aaron ya mangáku kadaya ngámin kinadakè daya dátun daya iIsrael ki angdalus da ngin kadayán nu idátun dada ngin ke APU. Ay masápul la atán peyang yán na sagápaw kiya kíday ne Aaron, ta senu pàgan ne APU da.