Search form

Exodus 28:4

4Ay tu dedi daya ibbabádu na nga kuwaan da: annáp gútù, ya efod, ya kamason na, ya amin unag nga kamason na nga nabúrì, ya pagabungut na, se ya pagbagákat na.