Search form

Exodus 28:40

40Ay ya para kadaya lalláki nga pútupútut ne Aaron, ay magpàwa ka ka kam-kamason se bag-bagákat da se daya abungut da, ta senu napiya se nadáyaw tutu wala ya sing-singan da.