Search form

Exodus 28:42

42Ay pangwa muda pe ka kalsunsilyu da nga dilána, ta senu matàbán ya kinasoba da. Ya kadaddu da, ay panda ki panda lappu da kampela ngin.