Search form

Exodus 28:43

43Isúut de Aaron dayán se daya pútupútut na nu magunag da kiya tabernákulu, onu nu umbet da kiya annìdúgán ka insensu nga magsurbi kiyà kiya Napatag nga Kuwartu, ta senu akkan da magbásul se akkan da matay. Tu idi peyang ngin ya sur-surútan nu panggap kaggína se daya ngámin na pútupútut na.”