Search form

Exodus 29

Ya pannakakísi datu pappádi

1Ay nán manin ne Apu “Ay tu idi ya kuwaan mu kiya angngikísi mu kaggída, ta senu magsurbi da ka pádi ku. Mangalà ka ka isa nga nabagu pikam ma toru báka se duwa nga toru wa karneru nga áwan tutu wala nga sad-sadúra. 2Mangwa ka pe ka sinápay ya akkan nakibugán ka pamalbád, se sinápay ya áwan pamalbád da nakibugán ka denu se ning-ingpit nga sinápay nga napìgesán ka denu. Ya kapíyán na arína ya usaran mu ki angwa mu kadayán. 3Ippáy muda ki sissa nga làba, ay se mu la ilbet ya làba se ya toru wa báka se daya duwa toru wa karneru. 4Alà mu de Aaron se daya pútupútut na kiya gagyangán naya tabernákulu, ay se muda la nga digútan. 5Ay se mu la nga alà datu ikkaaruwát da. Ikamason mu ke Aaron ya amin unag ga kamason na se la ya kamason na kippayán naya efod. Isúut mu ya efod kaggína se ya annáp gútù se mu la bagakátan kiya naburdáan na bagákat naya efod. 6Ay iabungut mu pe ya abungut na se ipasagápaw mu pe daya napatag nga sagápaw kiya abungut na. 7Ay se ka mangalà ka ikkiípu nga denu, ay se mu la nga isiyà ki úlu na ka angngipassingan mu nga aggína ya pílì.

8Ay se mu la alà daya pútupútut na, ay se muda suútán ka kamason 9ay se muda pe bagakátan kiya ibbabagákat da. Ay se muda pe nga abungután. Ay metudin kaggída ngin ya kinapádi gapu kiya akkan mippaippà a bílin ku. Ittu lugud yán ya isa nga kuwaan mu ka angngikísim ke Aaron se kadaya pútupútut na. 10Alà mu ya toru wa báka kiya gagyangán naya tabernákulu. Ay de Aaron se daya annánà na, ay iparotun da daya íma da kiya úlu naya toru. 11Ay se mu la nga patayan ya toru kiya àráng ne APU kiya gagyangán naya tabernákulu. 12Ay se ka la mangalà ki dága naya toru, ay se mu la nga ipìges kadaya sinan sàgud, nga atán kadaya síku naya annìdúgán. Ya intutuldum la ya pangipìges mu. Ay ya bunna kiya dága, ay isiyà mu kiya pungut naya annìdúgán. 13Ay alà mu ngámin daya taba nga nekalupkop kadaya inunag naya báka, se ya kapíyán kiya agtay na, se daya duwa nga analbát na se daya nekalupkop nga taba. Ay se muda la sìdúgan kiya annìdúgán. 14Ngamay daya tabbit naya toru se daya lálat na se daya kawel na, ay sìdúgan muda kiya lasi naya íli. Tú dayán daya pagbasu ki básul.

15Ay se mu la nga alà ya isa kadatu toru wa karneru, ay se dala iparotun de Aaron na maggaáma kiya úlu naya toru daya íma da, 16ay se mu la pe nga patayan ya toru. Alà mu ya dága na, ay se mu la nga isà-sàyu kadaya ngámin dingding naya annìdúgán. 17Ay se mu la nga tup-tup-an ya toru. Bagguwán mu daya inunag na se daya síkil na. Ay se muda la iamung kadatu tabbit nga natupà se itu úlu na. 18Ay se mu la nga sìdúgan ya ngámingámin kiya annìdúgán. Ittu yán ya sinìdug nga dátun ke APU. Pàgan na ya aláb.

19Ay se mu alà manin tu isa nga toru, ay se la nga iparotun de Aaron na maggaáma ya íma da kitu úlu natu toru, 20ay se mu la nga patayan ya toru. Mangalà ka kitu dága na se mu la ipìges kiya adon naya panin diwanán na talínga de Aaron se daya pútupútut na. Ay pìgesán mu pe daya indadakkal naya diwanán íma da, ay se daya indadakkal naya diwanán na sik-síkil da. Ay se mu la isà-sàyu kiya ngámin dingding naya annìdúgán ya bunna nga dága. 21Ay se ka mangalà kitu dága nga atán kiya annìdúgán, ay se ka pe mangalà kitu denu wa ikkiípu, ay se mu la war-warsián de Aaron na maggaáma se daya bad-bádu da kadayán. Ay díkod de Aaron na maggaáma se daya bad-bádu da, ay kuw-kuwa kuda ngámin.

22Ay alà mu pe datu taba natu toru wa karneru; datu nataba nga íput se datu taba nga nekalupkop kadatu inunag na. Ay alà mu pe tu kapíyán natu agtay na, se datu duwa nga analbát na meráman datu taba nga nekalupkop kadayán. Alà mu pe ya panin diwanán na apel na (ta tu idi ya toru karneru nga para kiya angngikísi) 23Mangalà ka pe tangabukal sinápay kadatu linàba nga sin-sinápay nga nedátun ke Apu. Mangalà ka pe ka tangapánid nga sinápay nga nakibugán ka denu, se isa nga ning-ingpit nga sinápay. 24Ay se mu la nga ippáy ngámin dayán kiya im-íma de Aaron na maggaáma, ay se mu petáyag kaggída dayán, nga ittu dayán daya netatáyag ga dátun ke APU. 25Ay se mu la alà kammin kaggída, se mu la iparotun kitu masìdug ga dátun ke APU kiya annìdúgán. Ay díkod metangasìdug da pe yin, ay nabangug ke APU ya aláb na. Ittu yán ya masìdug ga dátun ke APU.

26Ay se mu la alà tu gútù natu toru wa karneru nga para ki pannakaurden ne Aaron. Ay se mu la nga itáyag nga ittu yán ya netatáyag nga dátun ke APU. Ay ittu yán ya púpug mu. 27Ay ikarárag mu ya gútù se itu apel nga netáyag mu nga dátun nga gayát kitu toru wa karneru nga para kitu nekaurdenán de Aaron na maggaáma. 28Ittu yán ya dátun daya iIsrael ke APU gapu kiya akikappiya da kaggína. Ittu dayán daya mepakin-kuwa kade Aaron se kadaya pútupútut na. Ay ittu pe yán nin ya sur-surútan da peyapeyang ngin ka panda.

29Ay daya napatag ga aruwátan ne Aaron, ay mepatáwid da kadaya pútupútut na, ta senu ittu dayán daya pagaruwát da pe yin nu mekísi da se maurdenán da. 30Ya pútut na nga sumukát kaggína kiya kinapádi na, ay isúut na dayán ka pittu ngalgaw nu magunag kiya tabernákulu nga magubra kiya Napatag nga Kuwartu.

31Ay ya karni natu toru wa karneru nga nekaurdenán ne Aaron, ay ilanggang mu kiya giyán na nepakin-kuwa kiyà in. 32Ay de Aaron na maggaáma ya mangán kiya karni. Ay isida da kiya sinápay ya nippapáy ki làba nga atán ki gagyangán naya tabernákulu. 33Aggída ya mangán kadaya karni daya animál nga nebasu ka pakapakawanán daya bas-básul da kiya pannakakísi da se pannakaurden da. Awan sabáli tolay ya mepangán kiyán na karni ta nepakin-kuwa ke APU. 34Ay nu atán mabunna da kiya karni onu kiya sinápay panda ki pagmakát, ay masìdug da. Akkan da mabalin kanan ta kuw-kuwa APU da.

35Ay díkod kuwaan mu kade Aaron na maggaáma daya nebil-bílin ku kikaw. Pittu ngalgaw ya angngurden mu kaggída. 36Kiya unag nayán na pittu ngalgaw, ay inalgaw ka nga magbasu ka isa toru wa báka ka pakapakawanán daya bas-básul. Ay magbasu ka pe ka angdalus mu kiya annìdúgán, se mu siyaán ka denu ka angngikísi mu se angngipakin-kuwa mu ke APU. 37Ay pittu ngalgaw ka pe nga makabasubasu para kiya pakapakawanán daya bas-básul ki angngipakin-kuwa mu ke APU kiya annìdúgán. Ay díkod, magbalin ka napatag pànang ke APU yán. Ay ngámin na melìlet kiyán, ay magbalin ka napatag pe.

Datu inalgaw nga dátun

38Ay tu idi ya idátun mu kiya annìdúgán ki káda algaw. Duwa nga urbun karneru nga tangadagun da ngin. 39Ya isa, ay idátun mu ki pagmakát, ay ya isa ay ki gídám. 40Ay ibulun mu kiya munna nga urbun na dátun ya duwa litru nga kapíyán na arína nga nakibugán ka isa nga litru nga denu nga napgat ki búnga olíbo, se isa litru nga bási nga ittu ya mainum nga dátun. 41Ay tu isa nga urbun karneru nga medátun ki gídám, ay pasingkunan mu pe kiya dátun ki pagmakát. Masìdug pe ta senu mepàsob ke APU ya aláb na, ay paganggammán na. 42Ay kiya kaatán mu, ay ummán kiyán peyapeyang ngin ya dátun nu kiya gagyangán naya tabernákulu nga ittu ya pagtammuwán ta se ya angngamomanán ku kikaw. 43Ay kiyán pe ya pagtatammuwán mi se daya iIsrael. Ay gapu kiya pannakabalin naya diláng ku, ay magbalin yán ka kuw-kuwà. 44Ikísi ku ka kuw-kuwà ya tabernákulu se ya annìdúgán. Ay ummán pe kade Aaron na maggaáma, ikísi kuda pe ka pappádi nga magsurbi kiyà. 45Mepagataatán nà kadaya iIsrael, ay Iyà ya Dios da. 46Ay ammuwán da nga Iyà ya APU nga Dios da nga nangitálaw kaggída ka íli Egipto. Netálaw kuda ta senu mepagataatán nà kaggída. Iyà ya APU nga Dios da.”