Search form

Exodus 29:1

Ya pannakakísi datu pappádi

1Ay nán manin ne Apu “Ay tu idi ya kuwaan mu kiya angngikísi mu kaggída, ta senu magsurbi da ka pádi ku. Mangalà ka ka isa nga nabagu pikam ma toru báka se duwa nga toru wa karneru nga áwan tutu wala nga sad-sadúra.