Search form

Exodus 29:10

10Alà mu ya toru wa báka kiya gagyangán naya tabernákulu. Ay de Aaron se daya annánà na, ay iparotun da daya íma da kiya úlu naya toru.