Search form

Exodus 29:12

12Ay se ka la mangalà ki dága naya toru, ay se mu la nga ipìges kadaya sinan sàgud, nga atán kadaya síku naya annìdúgán. Ya intutuldum la ya pangipìges mu. Ay ya bunna kiya dága, ay isiyà mu kiya pungut naya annìdúgán.