Search form

Exodus 29:13

13Ay alà mu ngámin daya taba nga nekalupkop kadaya inunag naya báka, se ya kapíyán kiya agtay na, se daya duwa nga analbát na se daya nekalupkop nga taba. Ay se muda la sìdúgan kiya annìdúgán.