Search form

Exodus 29:14

14Ngamay daya tabbit naya toru se daya lálat na se daya kawel na, ay sìdúgan muda kiya lasi naya íli. Tú dayán daya pagbasu ki básul.