Search form

Exodus 29:2

2Mangwa ka pe ka sinápay ya akkan nakibugán ka pamalbád, se sinápay ya áwan pamalbád da nakibugán ka denu se ning-ingpit nga sinápay nga napìgesán ka denu. Ya kapíyán na arína ya usaran mu ki angwa mu kadayán.