Search form

Exodus 29:21

21Ay se ka mangalà kitu dága nga atán kiya annìdúgán, ay se ka pe mangalà kitu denu wa ikkiípu, ay se mu la war-warsián de Aaron na maggaáma se daya bad-bádu da kadayán. Ay díkod de Aaron na maggaáma se daya bad-bádu da, ay kuw-kuwa kuda ngámin.