Search form

Exodus 29:25

25Ay se mu la alà kammin kaggída, se mu la iparotun kitu masìdug ga dátun ke APU kiya annìdúgán. Ay díkod metangasìdug da pe yin, ay nabangug ke APU ya aláb na. Ittu yán ya masìdug ga dátun ke APU.