Search form

Exodus 29:28

28Ittu yán ya dátun daya iIsrael ke APU gapu kiya akikappiya da kaggína. Ittu dayán daya mepakin-kuwa kade Aaron se kadaya pútupútut na. Ay ittu pe yán nin ya sur-surútan da peyapeyang ngin ka panda.