Search form

Exodus 29:30

30Ya pútut na nga sumukát kaggína kiya kinapádi na, ay isúut na dayán ka pittu ngalgaw nu magunag kiya tabernákulu nga magubra kiya Napatag nga Kuwartu.