Search form

Exodus 29:33

33Aggída ya mangán kadaya karni daya animál nga nebasu ka pakapakawanán daya bas-básul da kiya pannakakísi da se pannakaurden da. Awan sabáli tolay ya mepangán kiyán na karni ta nepakin-kuwa ke APU.