Search form

Exodus 29:36

36Kiya unag nayán na pittu ngalgaw, ay inalgaw ka nga magbasu ka isa toru wa báka ka pakapakawanán daya bas-básul. Ay magbasu ka pe ka angdalus mu kiya annìdúgán, se mu siyaán ka denu ka angngikísi mu se angngipakin-kuwa mu ke APU.