Search form

Exodus 29:38

Datu inalgaw nga dátun

38Ay tu idi ya idátun mu kiya annìdúgán ki káda algaw. Duwa nga urbun karneru nga tangadagun da ngin.