Search form

Exodus 29:41

41Ay tu isa nga urbun karneru nga medátun ki gídám, ay pasingkunan mu pe kiya dátun ki pagmakát. Masìdug pe ta senu mepàsob ke APU ya aláb na, ay paganggammán na.