Search form

Exodus 29:42

42Ay kiya kaatán mu, ay ummán kiyán peyapeyang ngin ya dátun nu kiya gagyangán naya tabernákulu nga ittu ya pagtammuwán ta se ya angngamomanán ku kikaw.