Search form

Exodus 29:5

5Ay se mu la nga alà datu ikkaaruwát da. Ikamason mu ke Aaron ya amin unag ga kamason na se la ya kamason na kippayán naya efod. Isúut mu ya efod kaggína se ya annáp gútù se mu la bagakátan kiya naburdáan na bagákat naya efod.