Search form

Exodus 29:9

9ay se muda pe bagakátan kiya ibbabagákat da. Ay se muda pe nga abungután. Ay metudin kaggída ngin ya kinapádi gapu kiya akkan mippaippà a bílin ku. Ittu lugud yán ya isa nga kuwaan mu ka angngikísim ke Aaron se kadaya pútupútut na.