Search form

Exodus 3:12

12Ngamay nán ne APU DIOS, “Bulunan taka mà. Ay tu idi ya pakelasínan nga iyà ya nangibon kikaw: Nu metálaw mun daya iIsrael ka Egipto, ay day-dayáwan dà nga Dios nu kídi ya bantay,” nán na.