Search form

Exodus 3:13

Tu nangipakammu ne APU Dios ki ngágan na

13Ay se la nga nán tu Moses ke Dios, “Ay nu dumatang ngà kannán giyán daya iIsrael, ay se ku la nán kaggída nga, ‘Nebon nà ya DIOS daya apuapu nu,’ nu nán ku, ay se dala nga saludsúdan kiyà nu inna ya ngágan mu, ay nágan naya kagiyan ku kaggída?” nán tu Moses.