Search form

Exodus 3:16

16Mawe ka lugud din ta mawem urnúngán ngámin daya pangmanàman daya iIsrael, ay se mu kagiyan kaggída nga, ‘Nge APU nga Dios datu apuapu nu wa Abraham, se Isaac, se Jacob, ay nagpassingan kiyà,’ nán mu kaggída. Ikagim pe kaggída nga ginìna ku da ngin se nasingan ku pe yin ya kapà-pàyanán da ka Egipto.