Search form

Exodus 3:20

20Ay túya ipassingan ku kaggída nga iEgipto ya kababalin ku. Panísan kuda kadaya nakas-kasdáaw nga kuwaan ku kaggída. Díkod palubúsán nakayun na mawe.