Search form

Exodus 3:21

21Ay nu magtálaw kayun, ay pagmaruwan ku daya iEgipto kadakayu, ta senu adu daya itug-túgut nu kadakayu mawe ta iddán dakayu.