Search form

Exodus 3:22

22Ay magadang daya Hebreo nga babbay kadaya babbay nga iEgipto ka balitù a iggagaldid da se daya duddúma nga nangína nga kuw-kuwa da, ay iddán dada. Ay iddán dada pe kadaya bad-bádu wa pagbádu da se daya annánà da. Díkod málàán nu daya iEgipto kadaya kuw-kuwa da,” nán na.