Search form

Exodus 3:4

4Ay kane masingan ne APU nga umadanni tu Moses nga mawe maningan kitu kaykayu, ay nagúni kitu kaykayu nga nán na kaggína, “Moses! Moses!” nán na. Ay nán tu Moses, “Inna tun, APU?” nán na.