Search form

Exodus 3:5

5Ay tútu nán ne APU kaggína, “Mamanda ka ngala kiyán. Ay ippà mu daya palluka mu, ta atán ka nga magsisíkád kiya nasantuwán na lusà.