Search form

Exodus 30

Tu annìdúgán ka insensu

1“Ay mangwa ka pe ka annìdúgán ka insensu. Ya káyu wa akasiya ya kuwaan mu. 2Ya kadakkal na, ay gudduwa mitru nga magbaal, ay ya kalingúdu na, ay siyám púlu sentimitru. Ay payán mu pe ka sinan sàgud daya síku na, ay ikanáyun mu kiya baggi na. 3Ay se mu la nga kalupkopán ya otun na se daya dingding na ka pabeg balitù, ay oray pe datu sinan sàgud na. Ay payán mu ka napiya nga kalupkop nga pabeg balitù daya ngámin na ráging na. 4Ay payán mu pe ka agduduwa galáng nga balitù ya magpíngit bíkat na kiya linung naya lebig na nga adanni kadaya síku na. Ittu dedi daya keruwaddán daya takkan nga pagbúlig kiyán. 5Ay daya takkan, ay màwa da pe ka káyu wa akasiya, ay se muda la nga kalupkopán pe ka balitù. 6Ippáy mu yán na annìdúgán ka insensu kiya panin àráng naya kurtína, nga atán ki àráng naya arko, nga nekippayán naya nekesurátan daya bil-bílin nga nekeparotunán pe naya akim-imallàán ke APU, nga ittu pe ya angngamomanán ku kikaw.

7Ya annìdúgán pe ya panìdúgán ne Aaron ka angngidátun na ka nabangug nga insensu. Tu yán ya kuwaan na ki káda pagmakát nu kappiyánan na daya dil-dílág. 8Ay páda na pe ki gídám, nu kappiyánan na daya dil-dílág. Manìdug peyang ngin ka insensu ka nabangug nga dátun ke APU. Ittu pe yán ya kuwaan daya sumar-sarunu nga gakagaka nu. 9Akkan ka mangidátun ka ur-úray nga insensu kídi nga annìdúgán. Akkan ka pe manìdug ka dátun na animál kídi onu daya dátun na trígo. Ay akkan ka pe mangisiyà kiyán ka dátun na mainum. 10Ki káda dagun, ay pìgesán ne Aaron ka dága pinagbasu daya sinan sàgud na ka angdalus na kiyán. Yán na kuwaan na, ay ittu pe ya màwa ngin kadaya sumar-sarunu nga gakagaka nu. Ittu yán ya kapàgán ke APU.”

Ya dátun para kitu Tabernákulu

11Ay nán manin ne APU ke Moses: 12“Nu kuwaan mu ya sensus para kadaya iIsrael ka angngirigistru mu kaggída, ngámin da ay masápul la mangidde da ke APU ka pagsaka da ki biyág da, ta senu áwan umbet nga sinakit kaggída gapu ki agrigistru da. 13Ay tu idi ya báyad naya káda isa nga magparigistru: gudduwa sikel+ kiya agkílu na tabernákulu. Idi nga gudduwa sikel ay medátun ke APU. 14Ngámin daya merigistru nga magdagun ka duwa púlu se daya magdagun ka nasurù duwapúlu, ay mangidde da ngámin kídi nga dátun ke APU. 15Ay kiyán na midde nga dátun ka bátug pagsaka da kadaya biyág da, ay sangapáda ya idde da ngámin nga gudduwa sikel. Akkan maamúngán kadaya nabànáng, ay akkan màsayán kadaya napubri. 16Alà mu ya pirà a báyad biyág daya iIsrael, ay ittu ya gastuwan nu kadaya masap-sápul kiya tabernákulu. Ay iyán na pirà a pinangsaka da kiya biyág da ya mangipadamdam ke APU kaggída.”

Tu bága nga besin

17Netul-túluy ne APU ya nangamomán kitu Moses: Ay nán na manin, 18“Mangwa ka pe ka besin se ya síkil na nga pangiparotunán mu. Kuwaan mu dayán ka bága. Ippáy mu kiya nagbàtán daya Tabernákulu se iya annìdúgán ka pagbasu. Ay payán mu ya besin ka danum. 19Ay ya danum na ya pagbagguwán se pagusesuwán de Aaron se daya pútupútut na 20nu magunag da kiya Tabernákulu, onu nu mawe da kiya giyán naya annìdúgán na magubra kiya angngidátun da ke APU kiya masìdug ga dátun. 21Masápul magbaggu da se magusesu da, ta senu akkan da matay. Ay akkan mippaippà idi yin na bílin kaggína se daya ngámin gakagaka na se daya gakagaka da.”

Tu denu nga ikkiípu

22Ay nán ne APU kitu Moses: 23“Mangalà ka kadaya kapíyán na talibangug. Mangalà ka ka annam kílu nga mira, tallu kílu wa sinamon na nabangug, ay se tallu kílu pe nga nabangug nga kanela. 24Mangalà ka pe ka annam kílu nga kasiya sigun kiya agrukud da kiya tabernákulu, ay se ka mangalà ka appát litru nga denu olíbo. 25Ay pagkikibúgam dedi nga ummán kiya angwa daya maragkuwa ka talibangug. Mangwa ka nabangug nga denu nga ikkiípu para kadaya napatag ke Dios. Ay napatag ke APU idi nga denu. 26Warsián mu ya tabernákulu, se ya arko nga giyán naya nekesurátán daya bil-bílin kiyán na denu ka amagbalin mu kadayán ka kuw-kuwa ne APU. 27Siyaán mu pe ya tebol se daya ar-aruminta na, se ya kandelero se daya ar-aruminta na, ay se ya annìdúgán ka insensu, 28se ya annìdúgán ka pagbasu nga áyam se daya ar-aruminta na, ay se ya abay besin se ya síkil na. 29Ikísi muda, ta senu magbalin da ka kapàgán ke APU. Ay ngámin daya melìlet kadayán, ay magbalin da pe ka napatag. 30Ipuwan mu pe ye Aaron se daya pútupútut na ka angngikísim kaggída, ta senu magsurbi da kiyà nga pappádi ku. 31Ay kagiyám kadaya iIsrael nga nán mu kaggída, ‘Tu idi nga denu ya isiyasiyà ku kadaya napatag ga mepakin-kuwa ke APU ki peyapeyang ngin ka panda.’ 32Kannaw usaran idi nga ikilapu ki baggi tul-tolay yala. Ay kannaw pe ya mangwa ki páda na. Napatag ke APU idi, ay ipatag nu pe. 33Ay nu atán manlad mangwa kídi nga denu onu magusár ki panda ngala nga tolay, ay mebíláng yán ka agtangeli kadakayu.”

Ya angwa da kitu insensu

34Ay nán pikam ne APU kitu Moses, “Mangalà ka kadaya nabangug nga bang-bangug nga istakte, onitsa, galbanum, se napabeg insensu. Sangapáda ya kaadu naya isa isa kadayán. 35Paglilibúgán mu dayán ki angwa mu ka insensu, ummán kiya angwa naya maragkuwa ka talibangug. Asinán mu pe, ay áwan mu ikibu-kibug gin. Napatag idi ke APU. 36Ay se ka mangalà kiyán ka pulbúsan mu, ay se mu la ippáy kiya nekeppayán naya nesúrát ta bil-bílin kiya tabernákulu nga angngamomanán ku kikaw. Ay ibíláng mu yán ka kapà-pàgán kikaw. 37Akkan ka mangwa ka insensu nga ummán kadayán daya kibukibug na ka para usár nu. Ibíláng nu nga napatag ga kuw-kuwa kampela ne APU yán na insensu. 38Ay nu atán manlad mangwa ka ummán kiyán ka talibangug na, ay mebíláng agtangeli kadakayu.”