Search form

Exodus 30:1

Tu annìdúgán ka insensu

1“Ay mangwa ka pe ka annìdúgán ka insensu. Ya káyu wa akasiya ya kuwaan mu.