Search form

Exodus 30:10

10Ki káda dagun, ay pìgesán ne Aaron ka dága pinagbasu daya sinan sàgud na ka angdalus na kiyán. Yán na kuwaan na, ay ittu pe ya màwa ngin kadaya sumar-sarunu nga gakagaka nu. Ittu yán ya kapàgán ke APU.”