Search form

Exodus 30:12

12“Nu kuwaan mu ya sensus para kadaya iIsrael ka angngirigistru mu kaggída, ngámin da ay masápul la mangidde da ke APU ka pagsaka da ki biyág da, ta senu áwan umbet nga sinakit kaggída gapu ki agrigistru da.