Search form

Exodus 30:16

16Alà mu ya pirà a báyad biyág daya iIsrael, ay ittu ya gastuwan nu kadaya masap-sápul kiya tabernákulu. Ay iyán na pirà a pinangsaka da kiya biyág da ya mangipadamdam ke APU kaggída.”