Search form

Exodus 30:18

18“Mangwa ka pe ka besin se ya síkil na nga pangiparotunán mu. Kuwaan mu dayán ka bága. Ippáy mu kiya nagbàtán daya Tabernákulu se iya annìdúgán ka pagbasu. Ay payán mu ya besin ka danum.