Search form

Exodus 30:2

2Ya kadakkal na, ay gudduwa mitru nga magbaal, ay ya kalingúdu na, ay siyám púlu sentimitru. Ay payán mu pe ka sinan sàgud daya síku na, ay ikanáyun mu kiya baggi na.