Search form

Exodus 30:20

20nu magunag da kiya Tabernákulu, onu nu mawe da kiya giyán naya annìdúgán na magubra kiya angngidátun da ke APU kiya masìdug ga dátun.