Search form

Exodus 30:23

23“Mangalà ka kadaya kapíyán na talibangug. Mangalà ka ka annam kílu nga mira, tallu kílu wa sinamon na nabangug, ay se tallu kílu pe nga nabangug nga kanela.