Search form

Exodus 30:26

26Warsián mu ya tabernákulu, se ya arko nga giyán naya nekesurátán daya bil-bílin kiyán na denu ka amagbalin mu kadayán ka kuw-kuwa ne APU.