Search form

Exodus 30:35

35Paglilibúgán mu dayán ki angwa mu ka insensu, ummán kiya angwa naya maragkuwa ka talibangug. Asinán mu pe, ay áwan mu ikibu-kibug gin. Napatag idi ke APU.