Search form

Exodus 30:37

37Akkan ka mangwa ka insensu nga ummán kadayán daya kibukibug na ka para usár nu. Ibíláng nu nga napatag ga kuw-kuwa kampela ne APU yán na insensu.