Search form

Exodus 30:6

6Ippáy mu yán na annìdúgán ka insensu kiya panin àráng naya kurtína, nga atán ki àráng naya arko, nga nekippayán naya nekesurátan daya bil-bílin nga nekeparotunán pe naya akim-imallàán ke APU, nga ittu pe ya angngamomanán ku kikaw.