Search form

Exodus 31:10

10Aggída pe ya mangwa kadaya bur-burda daya napatag nga ar-aruwátan ne Aaron kiya kinapádi na se daya ar-aruwátan daya pútupútut na kiya agsurbi da kiyà ka pappádi ku.